REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

                                    w ośrodku Relaks-Perła Serpelic w ramach serwisu            

                                                 www.relaks-perlaserpelic.com/pl/

 

WSTĘP

RELAKS- Perła Serpelic s.c. Sałata Dawid, Szmydko-Kurzydło Katarzyna wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1030) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 Postanowienia ogólne                                                                                                                                                                                                                            

1.1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:                                                                                                                                                                          

a) Formularz rezerwacyjny - formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany do rezerwacji usług hotelowych online,                     

b) RELAKS- Perła Serpelic s.c. Sałata Dawid, Szmydko-Kurzydło Katarzyna Serpelice 128 08-221 Serpelice                                                                                                           

c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

d) Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Ośrodku Relaks-Perła Serpelic w ramach serwisu internetowego: www.relaks-perlaserpelic.com.pl

e)Rezerwacja on-line - rezerwacja usług hotelowych dokonywana w Systemie teleinformatycznym, 

f) Serwis-strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: www.relaks-perlaserpelic.com.pl                                                        

g) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i   odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),                                                             

h) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne  porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

i) Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie  Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.), 

j) Usługodawca RELAKS- Perła Serpelic s.c. Sałata Dawid, Szmydko-Kurzydło Katarzyna Serpelice 128 08-221 Serpelice:NIP 4960252719,Regon 384634224,                 Telefon500421200, e-mailkontaktperlaserpelic@gmail.com,                                                                                                      

k) Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie  posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,                                                                          

 l) Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030),                                                                                 m) Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),                                                                n) Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.).                                               o) RODO - RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1).

1.2. Operatorem Serwisu jest RELAKS- Perła Serpelic s.c. Sałata Dawid, Szmydko-Kurzydło Katarzyna Serpelice 128 08-221 Serpelice                                                                      NIP 4960252719,Regon384634224Telefon +48500421500mailkontaktperlaserpelic@gmail.com,                  

1.3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy

2. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.                                                      

2.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.                                                                                     2.2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.                             

2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.                

2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzezumieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.                                                                                                                                             

2.5. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.                                   

2.6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ośrodek Relaks-Perła Serpelic , która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.                                          

2.7. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:                                        

a) posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024x 768 zapewniającego dostęp do sieci Internet,                                   

b) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail,                                                                                                   

c) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www Mozilla Firefox w wersji 50.0l ub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub; Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub Google Chrome w wersji 54 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies;

W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików cookies, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

3. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną                                                          

3.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:                                                

a) rezerwacji on-line usług hotelowych w Ośrodku Relaks-Perła Serpelic                                           

b) usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.

 3.2. Rezerwacja online                                                                                                                          

3.2. A. Proces rezerwacji:                                                                                                                  

a) Rezerwacji on-line usług hotelowych dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o dokonanie wyboru terminu pobytu, podaniu danych teleadresowych, informacji pobytowych. Po dokonaniu wyboru oferty cenowej przez Usługobiorcę i sprawdzeniu dostępności przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji z prośbą zlecenia wymaganej płatności.                                                       

b) Usługobiorca dokonujący rezerwacji usług hotelowych jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu kontaktowego, oraz złożyć oświadczenie że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym i wskazać czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym (zgoda nieobowiązkowa). Rezerwacji usług hotelowych dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuj termin” w Formularzu rezerwacyjnym.

c) Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z pkt b) powyżej automatycznie i niezwłocznie na adres e -mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym Usługodawca wysyła potwierdzenie otrzymania rezerwacji, po weryfikacji przesłanych informacji Usługodawca potwierdza warunki rezerwacji, wysyłając e-mail z załączonym potwierdzeniem rezerwacji w formacie PDF zawierającym wartość pobytu, numer rezerwacji, dane teleadresowe osoby która dokonała rezerwacji, długość pobytu, ilość pokoi oraz warunki płatności.                                         

d) Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.                                                   

e) Rezerwacji dokonuje się na Usługobiorcę, uwidocznionym na potwierdzeniu rezerwacji.

f) Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości minimum 20%                                                                                                                          

na konto bankowe Ośrodka Relaks-Perła Serpelic w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa w pkt c) powyżej.                                                    

g) Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.

h) W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Ośrodka Relaks-Perła Serpelic telefonicznie +48 500-421-200 lub mailowo email: kontaktperlaserpelic@gmail.com                                                                                                                     

i) Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej na 3 miesiące przed planowanym przyjazdem do Ośrodka Relaks-Perła Serpelic.                                               

j) Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowe jeżeli zostało zgłoszone co najmniej na 3 miesiące przed planowanym przyjazdem do Ośrodka Relaks-Perła Serpelic- Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłacony zadatek poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zadatku na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji z potwierdzeniem numeru konta na które ma nastąpić zwrot.                                  

k) W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w punkcie j) lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w Ośrodka Relaks-Perła Serpelic w terminie rozpoczynającym pobyt – Usługodawca zatrzyma wpłacony zadatek.                                                                                                

l) Skrócenie pobytu w Ośrodka Relaks-Perła Serpelic jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w punkcie j) i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu w Ośrodka Relaks-Perła Serpelic.                                                                                                                

m) Jednostką płatniczą w Ośrodka Relaks-Perła Serpelic jest złoty polski (PLN).

3.2.B. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury: Płatności dokonywane są na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji.                                                                                                                                                          

a) Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku.                                                

b) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

3.2.C. Wykonanie umowy                                                                                                                          

a) W przypadku, jeśli Usługobiorca w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu          zamieszczonym w Serwisie), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, dzwoniąc na numer telefonu +48 500-421-200 lub przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: kontaktperlaserpelic@gmail.com 

 

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów 

4.1. W przypadku rezerwacji usługi hotelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru rezerwacji.

4.2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta. 

4.3. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym. 

 

5. Ochrona danych osobowych 

5.1. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji. Formularz rezerwacji zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Dane podane w Formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.

 5.2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.

5.3. Usługobiorca w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania. 

5.4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej. 

5.5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.relaks-perlaserpelic.com/pl/.

 

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego. 

6.1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: kontaktperlaserpelic@gmail.com; bądź pisemnie na adres Usługodawcy. 

6.2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. 

6.3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy. 

6.4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 

 

7. Prawa własności intelektualnej 

7.1. Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Usługodawcę. 

7.2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. 

 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1030) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Usługobiorcę. 

8.3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu. 

8.4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie. 

8.5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. 

8.6. Data opublikowania regulaminu 28.03.2021

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w Ośrodek Relaks-Perła Serpelic w Serpelicach w ramach serwisu internetowego: www.relaks-perlaserpelic.com.pl Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ośrodek Relaks-Perła Serpelic w Serpelicach. Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość„zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Usługodawca nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinni w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

 

 

 

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicja 

Serwis - serwis internetowy "relaks-perła serpelic" działający pod adresem https://www.relaks-perlaserpelic.com/pl/

 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 •                                     Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma "RELAKS- Perła Serpelic s.c. Sałata Dawid, Szmydko-Kurzydło Katarzyna", prowadząca działalność pod adresem: Serpelice 128 08-221 Serpelice , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 496 025 27 19, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, którejdane dotyczą”);możliwado zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposobuprzetwarzanych
 • Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z sóbkonkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowaneUrządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z sieci.
 • Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
 • Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

 

 

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

 

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego - serwisu MailChimp. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.

 

Przetwarzanie danych w przypadku płatności on-line

W przypadku realizacji płatności on-line, wszelkie dane dotyczące płatności przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika podmiotowi realizującemu płatność - Tpay . Wybrane dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

 

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy - RELAKS- Perła Serpelic s.c. Sałata Dawid, Szmydko-Kurzydło Katarzyna, Serpelice 128 08-221 Serpelice
 • Adres poczty elektronicznej - kontaktperlaserpelic@gmail.com
 • Połączenie telefoniczne - +48 500421200
 • Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: https://www.relaks-perlaserpelic.com/pl/kontakt/

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.